เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยปริ้นติ้ง ไดอิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยการร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้น่ไทยและฮ่องกง บริษัทเริ่มธุรกิจขนาด SME ด้วยการรับจ้างพิมพ์ผ้าด้วยมือ ทั้งงานผ้าชิ้นและผ้าหลา โดยช่วงเริ่ม 3 ปีแรกมีช่างจากฮ่องกงมาถ่ายทอดเทคนิคการพิมพ์ จนมีฝีมือและความชำนาญมากขึ้น

ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ยอมรับ จึงทำให้ธุรกิจขยายตัว อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้ขยายศักยภาพการบริการ ด้วยการลงทุนขยายอาคารโรงงาน โดยนำเครื่องจักรพิมพ์ผ้าระบบ Flat screen ที่มีชื่อเสียงจากสวิสฯเข้ามาใช้ และเพิ่มเป็นเครื่องที่ 2 ในเวลาต่อมา ในเวลานั้น บริษัทมีพนักงานเกินกว่า ร้อยคน กำลังการผลิตราว ห้าแสนหลาต่อเดือน ลูกค้าเรามีทั้งแบรนด์ในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ ในยุโรป

บริษัทรับจ้างพิมพ์ผ้าตามลวดลายที่ลูกค้าส่งมาให้ได้หลายรูปแบบ ทั้งเป็นไฟล์งานออกแบบเขียนลาย หรือชิ้นผ้าตัวอย่าง บริษัทอาศัยประสบการณ์ทำงานมาปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างสรรงานให้ออกมาดียิ่งกว่า เราใช้เครื่องจักรและเคมีสีที่เราถนัดและชำนาญโดยเน้นเรื่องการเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานยากในราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพงาน เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดความสูญเสียการใช้พลังงาน และลดใช้วัสดุที่สิ้นเปลือง

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอีกขั้นด้วยการนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพสินค้า รวมถึงสร้างศักยภาพในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทรับจ้างพิมพ์ผ้าแถวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ ความสำเร็จในการบริหารงานด้านคุณภาพ ทำให้บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากองค์กรรับรองคุณภาพ RW TÜV ประเทศเยอรมนี ในด้านการพิมพ์ผ้า เมื่อปี พ.ศ. 2543 และยังปรับใช้ระบบมาตรฐานนี้ให้เหมาะและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติที่ถือเป็นนโยบายการทำงานของบริษัท คือ ความสะอาดของสถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบ การมีวินัยในการปฏิบัติงานทุกแผนก การตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในการชี้แจงคุณภาพของสินค้าที่ผลิต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเมื่อลูกค้าประสบปัญหากับสินค้า

ทั้งหมดนี้เพื่อให้การบริการและผลงานออกมาด้วยคุณภาพสูงสุด สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและใช้บริการของบริษัท และเรายังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และในเรื่องความปลอดภัยของเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด เราเลือกใช้วัตถุสีและเคมีที่ปลอดภัยโดยผ่านการตรวจสอบจากบริษัทในเยอรมัน ได้ใบรับรองต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา